meriva-preklady.cz
čeština

Jak postupovat při zadání právních překladů?

6.1.2016
Přečteno: 2690x

Ivana (www.odborny-prekladatel.cz) 

Právo je jednou z oblastí, kde je „perfektní“ překlad zcela nezbytný. Pod právní překlady řadíme jak ověřené (soudní) překlady, tak veškeré překlady dokumentů právní povahy.

Ověřené překlady

Na jedné straně jde o překlad (převážně ověřený soudním tlumočníkem) různých dokladů, jako jsou rodné listy, vysvědčení, závěti či právní informace o autorských právech a obchodních známkách, kdy přeložený právní dokument bývá často používán pro oficiální účely v cizí zemi. Znamená to, že přesný překlad není pouhou nezbytností, ale že musí také dodržovat požadavky a předpisy právního systému dané země. Zkušený překladatel s právnickým vzděláním si je zároveň vědom potřeby lokalizovat a vyprodukovat překlad, který splňuje potřeby cílového příjemce – například dokáže rozlišit mezi právnickými výrazy používanými v americké a britské angličtině.

Právní dokumenty bez ověření

Právní překlady zahrnují také překlady smluv a právní dokumentace používané v oblasti obchodu a podnikání. Překladatele se znalostí právní terminologie mohou využít i profesionální právníci, kteří chtějí přeložit své webové stránky či marketingový materiál. Další oblastí využívající služeb právního překladatele je soudnictví, ať už na úrovni lokální (překlady rozsudků, nařízení, posudků), nebo mezinárodní (překlady mezinárodních smluv, úmluv, nařízení, legislativy EU).

Proč je nutný přesný překlad?

Nesprávný překlad dokumentu, s nímž právníci pracují, často snižuje jejich argumentační potenciál nebo dokonce poškozuje jejich klienta. Žádný překlad (právní či jiný) by nikdy neměl být pouhým přepisem slov z jednoho jazyka do druhého. To lze často vidět například v textech převedených nejrůznějšími internetovými překladači nebo u textů, které byly přeloženy „překladatelem“ s nedostatečným odborným vzděláním a praxí.

Účelem právního překladu je, aby příjemci přeloženého textu v jeho jazyce poskytl maximálně jasné, dostatečné a právně přesné informace, jež jsou obsaženy v textu výchozím. Překlad právního textu je jakýmsi mezikulturním převodem určitého sdělení, jež nelze provést bez pochopení výchozí i cílové právní kultury a tradice.

Právník versus právní překladatel

Psaní právních textů a jejich překlad jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Nestačí, aby právník ovládal cizí jazyk, stejně jako nemůže právní text překládat jakýkoliv překladatel. Jestliže český právník ovládá např. angličtinu na velmi pokročilé úrovni, nelze předpokládat, že bude okamžitě rozumět anglickému právu. Stejně tak se u absolventa právnické fakulty v anglicky mluvící zemi nedá očekávat, že bude znát právní systémy ve všech anglicky mluvících zemích. Proto je velice žádoucí, aby překlad právních textů právníci svěřili do rukou odborných překladatelů s právním zázemím.

Úskalí právních překladatelů

Překladatelé právnických textů v České republice nemají, až na výjimky, právnické vzdělání. Překladatel právních textů by měl mít alespoň minimální právnické vzdělání, pravidelně obohacovat svou znalost právní terminologie, např. účastí na terminologických seminářích právní terminologie, a měl by umět pracovat s dostupnými mezinárodními texty. 

Primární povědomí o právu je u profesionálních překladatelů podpořeno zkušenostmi, které načerpají při překládání právnických textů, ale mnohdy jdou cestou pokusů a omylů, než získají určitý, i když stále laický, vhled do problematiky. Navíc překladatelé velmi často opisují celé pasáže z překladu, který je někde k dispozici, například v případě překladu legislativy, aniž by přemýšleli nad jeho právnělingvistickou kvalitou a správností. V této souvislosti je znovu nutno zmínit, že používání automatických překladačů je zcela nevyhovující.

Špatně zvolenou terminologii nemusí odhalit ani korektura rodilým mluvčím, který sice opraví gramatické chyby a text „učeše“ do stylisticky žádoucí podoby, nicméně nezaručí právnělingvistickou správnost překladu a zachování právního smyslu originálu v přeloženém textu.

Úskalí klientů

Posledním, ale neméně důležitým faktorem u překladu právních textů jsou dostatečně dlouhé termíny k provedení překladu. V praxi však texty často bývají sepisovány na poslední chvíli a překladatel tak nemá dostatek času k důkladnému ověřování právní terminologie. Překladatelské agentury tak často přistupují k rozdělování textu mezi několik překladatelů, což vede k nekonzistentní terminologii a nutně i k vyšší chybovosti.

Překladatelé a překladatelské agentury, kterým záleží na kvalitě odvedené práce, proto kladou důraz na dostatečné právní vzdělání svých překladatelů, a nebojí se překlad odmítnout v případě, že by nedokázali zaručit jeho dokonalé provedení.

Jak tedy postupovat při zadávání právních překladů?

Ponaučení pro zadávání právních překladů by bylo možné shrnout do tří základních bodů:

1/ Již výchozí text by měl být zpracován na profesionální úrovni. Daný právní text by tedy měl sepisovat profesionál. Tato skutečnost může dosti ovlivnit i kvalitu následného překladu.
2/ Pro právní překlady vybírejte překladatele. A vybírejte takové překladatele, kteří mají širší znalosti v právní terminologii a stylistice daného jazyka.
3/ Počítejte s právním překladem. Nedostatek času, příp. dělení mezi různé překladatele, může zbytečně negativně ovlivnit finální dílo.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies