meriva-preklady.cz
čeština

Jak vypadá profesionální překladatel?

14.5.2010
Přečteno: 2961x

Ivana (www.odborny-prekladatel.cz)

Nejprve se zastavme u samotného překladatelství. Překlad je písemný převod textu do jiného jazyka, tak aby oba texty měly stejný význam. U překládání se klade důraz na přesnost, pečlivost a práci s textem, aby byl výsledný překlad co nejlepší. "Co nejlepší" znamená v překladatelství, aby vystihoval smysl původního výchozího textu.

Je hned na začátku nutno podotknout (nebo radši zdůraznit), že idylická "stejnost" u překladů, přeložených textů nebude nikdy dosažena. Každý jazyk má totiž svá specifika, svoji historii, svoji zkušenost, svoji geografii, své, zvyky, své lidi, což jsou "věci", které jsou neopakovatelné a napříč jazyky nepřevoditelné, tedy nepřeložitelné.

Překladatelé ke své činnosti využívají předně své jazykové vzdělání a zkušenosti, dále mají k dispozici odborné slovníky, překladače textu, překladatelský software a své překlady navíc konzultují se svými kolegy ústně, na překladatelských fórech či na různých odborných přednáškách nebo s odborníky dle dané odbornosti textů.

Kvalifikace překladatele

Nyní když víme, kde tkví podstata překladatele - to je vystihnout smysl vychozího textu v cílovém jazyce, zeptejme se, kdo je předurčen k tomu takovýto převod, resp. překlad, mezi jazyky kvalitně zajistil.

Cizí jazyk

Předně Vás asi napadne, že překladatel je člověk, který umí cizí jazyk. Je to jistě správný směr uvažování, ale pokud bychom se v tuto chvíli zastavili, ke kvalitnímu překladateli bychom nikdy nedošli. Cesta, která se před námi otevírá, je dosti náročná a trnitá a ne každý je jí schopen jít.

Vedle znalosti cizího jazyka je zde nutnost precizní znalosti svého mateřského jazyka. Překladatel, který nezná svůj jazyk, nemůže znát perfektně ani převod z či do tohoto jazyka.

Vraťme se však ještě jednou k naší znalosti cílového jazyka. Když se na daný problém podíváme blížeji, vidíme, že existují různé úrovně znalosti cizího jazyka. Jistě jsou každému známé různé úrovně zkoušek, např. FCE, CAE, CPE atd. Ke kvalitní překladatelské práci je pak bezpodmínečně nutné, aby překladatel stál na vrcholu těchto zkoušek, jako je Státní překladatelská zkouška nebo mezinárodní certifikát CPE (přehlížejíc v tuto chvíli složení státní zkoušky na vysoké škole v oboru, který je zaměřen na nějaký jazyk).

Zkušenosti překladatele

Bohužel je tomu tak, ale překladatelství je odborná a odpovědná práce, která zkrátka vyžaduje praxi. Bez zkušeností nelze získat kvalitní překlad. Jsou obory nebo ústavy (např. Ústav translatologie UK), které studenty vyloženě připraví na překladatelství tak, že jsou schopni překládat poměrně brzy po ukončení studií, ale i tak se jedná o překladatele, kteří musí přeložit stovky stran, aby mohli nabídnout napřímo své služby v nejvyšší kvalitě.

Zkušenost znamená také cit, odhad, intuici, to vše překladatel potřebuje. Překlady jsou často dosti náročné, specifické, často překladatel nemá potřebný background, má před sebou nedobrý výchozí text atd. A v tu chvíli nastupuje jeho překladatelská zkušenost a um, které jediné mu napoví jak se zachovat.

Specializace překladatele

Další známkou kvalitního překladatele je zaměřenost na určitý užší okruh oborů, které jsou si blízké a které překládá. Tuto znalost "svých" oborů musí překladatel získat opět zkušeností, pilným navazujícím studiem či kurzy nebo blízkým kontaktem s nějakým odborným poradcem. Překlad textu tedy nevyžaduje pouze znalost jazyka, ale také znalost specifické odborné terminologie. Je však nutno podotknout, že žádný překladatel nedokáže obsáhnout celou šíři různých odborných terminologií, ale pouze a právě výše zmiňovaný užší okruh. Pokud by Vám překladatel tvrdil, že překládá vše, nemůže to být pravda. Specializovaný překladatel je vždy lepší než "obecný překladatel".

Profesionalita překladatele

Zde se poměrně často láme chleba mezi špatným a dobrým překladatelem. Hovořili jsme o tom, že překladatelství je službou odpovědnou. Pokud si toto překladatel neuvědomí, nebude nikdy dobrým překladatelem nebo jenom sporadicky. Profesionální překladatel musí umět odhadnout svoje možnosti, a to odborné, jazykové, kapacitní i hodnotové.

  • Jazykové možnosti - každý jazyk může mít řadu odchylek, jak v rámci země, tak ve světě, jako např. angličtina
  • Odborné možnosti - pochopení daného tématu a věci, o níž text pojednává
  • Kapacitní možnosti - 100% zvládnutí překladu v předepsaném čase bez přepracovanosti a nadměrné zátěže
  • Hodnotové možnosti - ocenění sama sebe, stanovení takové ceny, která je nejen vhodná pro zákazníka, ale pro překladatele samotného tak, aby mohl splnit výše uvedené možnosti co nejlépe.

Pokud přestřelí, nemůže odevzdat kvalitní překlad, která se od překladatele očekává. Profesionalita je nedílnou součástí překladatele a nelze ji podceňovat či jí bagatelizovat. Toto by tak bylo vše. Nezmiňujeme zde takové věci, jako důvěrnost překládaných informací, etický kodex překladatelů atd.

Dobrý překladatel a dobrý překlad

Výše jsme hovořili o tom, že překladatel nemůže vytvořit identický text v odlišném jazyce. To však neznamená, že by překladatel nemohl vytvořit takový text, který je srovnatelný s textem výchozím. Profesionální a kvalitní překladatel ví, že musí jít nejen po obsah textu, ale zvláště po jeho smyslu. Překlad může být dokonce tak dobrý po jazykové, stylistické i obsahové stránce, že dokonce vylepší výchozí text. Ano, špičkoví překladatelé to opravdu dokáží.

Vzdělávání v pochodu

Tak jako ve všech oborech, je zcela bezpodmínečné, aby překladatel sledoval vývoj jazyka a terminologie a také změny, které se odehrávají v zemi, v níž se mluví cizím jazykem, který překladá. Udržuje se tak důležitý kontakt s jazykem, který není ničím jiným než živým nástrojem konkrétního společenství, konkrétních lidí. Jak jsme již psali v našem jiném článku, jazyk nemá ostré hranice a přesně definovanou strukturu, ale je ohebný, neuzavřený, neohraničený, a proto se mění skoro každým dnem.

Dále je bezpodmínečně nutné, aby překladatel sledoval vývoj odborností, na něž se při překládání zaměřuje, což důležité zejména u odborných překladů. Jak jsme již též někde povídali, může být vystudovaný a zkušený odborník (pokud se úzce věnuje překládání dané odbornosti) kvalitním překladatel, nebo naopak kvalitní překladatel odborným překladatelem, který se neustále sebevzdělává v dané odbornosti.

Překladatelé rodilí mluvčí

Často se nám vkrádá pocit, že ten, kdo je rodilý mluvčí daného jazyka, je automaticky jeho znalcem. To je holý nesmysl a mýtus! Tím spíše je to pak holý nesmysl v případě, že je někdo rodilým mluvčím dvou jazyků a že je tedy znalcem obou jazyků a že tedy dokáže překládat oba jazyky. Od rodilého mluvčího k překladateli je pořádný kus cesty a nikdy nepodléhejte tomuto klamu.

Závěr

Výše jsme rozsáhle uvedli, kdo je kvalitním překladatelem a co potřebuje. Tedy opakujeme: profesionální překladatel je ten, kdo má prefektní znalost rodného jazyka, znalost cizího jazyka, odbornou znalost, dlouhodobé zkušenosti a chová se profesionálně.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies