meriva-preklady.cz
čeština

Kvalitní překlady a jejich problematika

11.5.2010
Přečteno: 2605x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Náš dnešní příspěvek o překladech se nebude týkat všech překladů. Budeme se zabývat pouze překlady, které můžeme označit jako komerční, tedy překlady neliterární, nebo chcete-li překlady, které jsou určeny pro firmy, instituce či jednotlivce. Literární překlad je řekněme jiná dimenze, o které nemám dostatek informací, a proto o nich nebudu psát.

Komerční překlady

Co jsou tedy komerční překlady? Můžeme si je představit jako odborné překlady, které jednotlivé překladatelské agentury či překladatelé segmentují dle oborů - právní překlady, ekonomické překlady, technické překlady atd. Jsou to tedy překlady, které jsou určeny pro další komerční použití.

Nemá cenu se zde zmiňovat o běžných překladech, jakou jsou překlady standardní korespondence, protože zkrátka nejsou z našeho hlediska zajímavé a nejsou ani natolik podstatné, abychom my či naši klienti o nich museli zjišťovat nějaké další informace. Naopak odborné překlady jsou velice zajímavá oblast, kterou je dobré zkoumat blížeji, protože přeci zde už nám jde o získání kvalitních výstupů.

Rodilý mluvčí

Překlad od rodilého mluvčího

Podle mnohých překladatelů a odborníků na překladatelství by měly překlady vyhotovovat pouze rodilí mluvčí toho jazyka, do něhož je překlad prováděn. Někteří překladatelé doslova odmítají např. překládat do angličtiny. Ne, že bych s výše uvedeným nesouhlasil, ale dle mého názoru vystupuje při takovém překladatelském postupu hned několik problémů. Bavme se prosím nyní např. o překladech do angličtiny:

1. Je k dispozici velmi málo překladatelů - rodilých mluvčí angličtiny, o jiných méně obvyklejších jazycích ani nemluvě. Nejde jen o to znát daný jazyk, ale znát překladatelské techniky atd.

2. Z těchto překladatelů je k dispozici velmi málo rodilých mluvčí angličtiny, kteří by bravurně zvládli český jazyk, což je pro samotný překlad dosti podstatné. Vezměte si, když Angličan špatně pochopí rozsáhlé české souvětí při právním překladu, např. ve smlouvě, a český jazyk není zrovna lehký...

3. Z těchto překladatelů je k dispozici velmi málo rodilých mluvčí angličtiny, u nichž není vyšší cena a které by tedy bylo snadné zaplatit. Přeci jen jsou Angličané, Američané či jiní příchozí zvyklí na jiné finanční poměry než my. Většina klientů tedy nebude na překlad mít prostředky.

4. Pokud takoví překladatelé existují a prošli výše uvedeným sítem, je jich tak málo, že poptávka zcela převýší nabídku, a opět se dostáváme na cenu, kterou není možné v našich poměrech zaplatit.

Překlad bez rodilého mluvčího

Jak tedy zajistit špičkový překlad bez překladu od rodilého mluvčího? Postup v naší společnosti je odlišný. Dle našeho názoru by měl naopak text překládat český profesionální překladatel s bravurní znalostí anglického jazyka. Naštěstí kvalitního jazykového vzdělání je v České republice požehnaně, takže tuto bravurní znalost jazyka lze bez problémů nabýt. Na to dnes existují vysoké školy, státní zkoušky či mezinárodní zkoušky a další plejáda odborných doplňkových kurzů.

Překlad od profesionálního českého překladatele tak může být velice kvalitní až špičkový a lze jej bez problémů použít. V případě, že chcete, aby přeložený text byl absolutně bez chyb, tedy jako by šel z pera rodilého mluvčího, lze objednat jazykovou korekturu rodilým mluvčím, čímž vyřešíme většinu výše uvedených překážek.

Odbornost překladu

Samotná znalost jazyka však pro kvalitní překlad nestačí. Překladatel musí znát odbornou terminologii, s níž bude pracovat, musí jí umět používat. To je důležité u všech odborností, které vám přijdou na mysl - právní překlady, ekonomické překlady, technické překlady atd. Překladatel musí být do určité míry odborníkem na danou problematiku a terminologii, nebo případně konzultovat terminologické problémy se specialistou daného oboru. Ale je nutno si uvědomit, že překladatel musí zůstat překladatelem - musí zůstat znalcem jazyka. Nemůžete od právního překladatele očekávat, že vás bude zastupovat v soudní síni, nebo že vám sestaví smlouvu o dílo.

Jinými slovy, nemůžete od překladatele požadovat hloubkovou odbornost právní věci. Překladatel je zde od toho, aby věděl, jaké termíny a styl použít při překladu z/do cizího jazyka. Případná detailní práce s výsledným překladem je již na rovině komunikace mezi překladatelem a klientem, případně s klientovým právníkem. Na druhou stranu překladatel by měl upozornit na jisté nesrovnalosti, pochybnosti, dvojznačnosti atd. Opět zde platí jednoduché pravidlo, čím otevřenější komunikace, tím lepší jsou výsledné překlady.

Cílení překladu

S výše uvedeným odstavcem pak souvisí cit pro překlady. Překladatel by měl vědět, vycítit, jaký styl komunikace při překladu použít. Otázka však je, zda lze tuto informaci z překládaného textu vždy vyčíst. Klient by tedy s posílaným textem k překladu měl dát i související informace, pro jaké účely bude překlad sloužit, komu bude překlad předkládán a v jaké podobě bude šířen.

Mnohdy se například setkáváme s tím, že text je poslán ve Wordu, ale ve finální podobě je zcela jinak formátován a rozvržen. Absence takovéto informace může v některých případech být fatální až směšná. Je také dobré vědět, na jaké konkrétní publikum překlad cílíte. Text může být ve výchozím jazyce napsán v celku klidně, ale klient jej nakonec použije úplně v jiném duchu.

Překlad jako tvůrčí dílo

Ať chceme, či nikoli, překladatel je do jisté míry tvůrce našeho textu. Naopak špatný překladatel je ten překladatel, který překládá otrocky a doslova. Jazyk není přesný počítačový kód, jazyk je amorfní systém, který se "vlní", je jako město, bez ostrých hranic, rozlézá se a často se mění, rozšiřuje, zmenšuje atd. Tato dimenze jazyka je znát právě při převodu textu mezi jazyky. Pokud přeložíme text doslovně, bude kostrbatý a nehezký, nebude to překlad v pravém slova smyslu, bude to "tabulkový převod jednotek". Překladatel tak pracuje s "beztvarou hmotou" a musí ji uhníst do takového tvaru, aby co nejlépe "odpovídala" původnímu textu ve výchozím jazyce. Proto překladatele pokládáme za tvůrce.

Na druhou stranu, volně přeložené texty se mohou příliš odchýlit od původní myšlenky originálu. Překladatel tedy nesmí dostat příliš volnosti, musí se držet osnovy, tak jako sochař, který má za úkol ztvárnit významného vědce pro muzeum.

Obecné rady při zadávání překladů

1. Ptejte se

Pokud potřebujete přeložit text či více textů, ptejte se na jazykové vzdělání, odborné vzdělání a zkušenosti daného překladatele. Můžete si případně vyžádat vzorový překlad (většina překladatelských agentur i překladatelů vzorové překlady poskytuje), nebo si vyžádejte vzorky jeho odborných překladů s podobnou odbornou terminologií. Vyžádejte si také kontakty na referenční klienty, tím zjistíte spokojenost či nespokojenost s kvalitou překladů a servisu, který s nimi souvisí. Pokud jste spokojeni, udržujte s překladatelem dlouhodobé pracovní vztahy. Zejména při dlouhodobé spolupráci na odborných překladech je dobré mít svého "dvorního" překladatele. Nejen že při dlouhodobé spolupráci ušetří náklady, ale získáte i lepší překlady. Překladatel či překladatelská agentura se tak stane součástí vaší firmy.

2. Vaše aktivita

Část aktivity je také na vás. Pokud víte, že budete potřebovat odborný překlad, integrujte překlad do svého výrobního, vývojového či jiného procesu jako nedělitelnou součást tohoto procesu, vyčleňte na překlad dostatek času, připravte důležité podklady a background, který s překladem pevně souvisí a i poté komunikujte s překladatelem, odpovídejte na jeho dotazy atd. A samozřejmě, nechte pracovat překladatele až s finální verzí překládaného textu, protože není nic horšího, než když se změní smysl textu, použije jiná terminologie atd. - to pak může vyžadovat kompletní přepracování překladu.

3. Jazyková korektura

Pokud je pro vás překládaný text důležitý, nechte si udělat závěrečnou jazykovou korekturu textu rodilým mluvčím. Tato korektura překlad doladí a dá mu finální podobu, která by měla být bezvadná. Do takto upraveného textu již nezasahujte. Jakékoliv úpravy musí probíhat pod dohledem daného překladatele či korektora.

4. Nešetřete

Nelze očekávat, že "za málo peněz bude hodně muziky". Profesionální překladatel musí být dobře zaplacen. Pokud není dobře zaplacen, nebude mít jistojistě dostatečné zkušenosti či vzdělání a bude brát tolik práce, že se nebude moci soustředit na překlad vašeho důležitého textu. Existují sice nízkonákladové překladatelské agentury, které vám slíbí překlad za 250 - 300 Kc, ale takové firmy zadávají své překlady nezkušeným studentům, překladatelským laikům či ještě hůře bývalým au-pair. Sami sebe se pak zeptejte, zda vám takovýto "překladatel" zajistí kvalitní překlad smlouvy.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies