meriva-preklady.cz
čeština

Překlady webových stránek

30.11.2010
Přečteno: 2826x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Potřebujete přeložit Vaše firemní či osobní www stránky? Máte je mít. Dnes prakticky každá překladatelská agentura Vám překlad webu zajistí. Před přípravou na překlad je však nutné znát pár informací, jelikož se jedná o mírně specifickou oblast překladatelství.

Překlad přímo do kódu

V první řadě jsou tyto překlady do www kódu specifické tím, že formát textů je odlišný od standardního textu v MS Word. Texty jsou napsány v tzv. webové formě, tj. jsou vloženy do kódu. Tento webový kód může mít několik formátů – HTML, ASP, PHP atd.

Důležité pro překlad je, že překladatel musí text překládat přímo do webového kódu (html, php, xml atd.). Překladatel nesmí tyto kódy nijak měnit a musí zachovávat nadpisy, věty, sousloví nebo dokonce samotná slova tam, kde byly mezi tagy i v originále. Pokud by tyto tagy byly narušeny, může se tím změnit celé formátování webu a www stránky se doslova „sesypou“. Proto musí být překladatel velmi bedlivý.

Co by měl vědět překladatel?

Je jasné, že by v případě překladu www stránek měl překladatel znát webový kód, a to alespoň v základech. Je jasné, že z překladatele nebude nikdy programátor, ale měl se umět v kódu orientovat. Překladatel by tedy měl vědět následující:

1. V jakém programu může takový překlad provést.
2. Jak odliší webový kód od textu, který má být překládán.
3. Co lze v překládat uvnitř webového kódu (např. příkazy „title“ a „alt“).

Co by měl vědět klient?

Časová náročnost

1. Zákazník by naopak měl být informován o tom, že překlad internetových stránek přímo v kódu webu je časově náročnější než klasický překlad do MS Word (či jiného programu pro práci s textem). Překladatel se v textu hůře orientuje, musí dávat bedlivý pozor na dané kódy a horší je také pro překladatele orientace v překládaném www textu.

Přímá komunikace

2. Dále by měl klient vědět, že při rozsáhlých překladech www stránek, je výhodná přímá spolupráce mezi překladatelem a programátorem www stránek. U překladu v kódu totiž mohou nastat situace, kdy se kód musí přizpůsobit přeloženému textu. Je potom rozhodně lepší řešit danou situaci napřímo. Nedochází tak ke zbytečným časovým prodlevám a komunikačním šumům. Taková přímá komunikace je důležitá i proto, že text na webu má být lákadlem a musí vypadat dobře. Aby vypadal dobře, musí webdesignér www stránek vědět, jak se text čte v cílovém cizím jazyce, do něhož je překlad prováděn, a to mu může sdělit pouze překladatel.

Kalkulace

3. A to nejdůležitější: klient musí vědět, že překlad přímo do webového kódu se bude počítat na normované strany i s vloženým kódem. Je obtížné si představit, že u rozsáhlejších překladů www stránek s několika podstránkami bude překladatel přesně promazávat kód, aby počítal jen to, co přeložil. Daný rozsah kódu vyjadřuje výše zmíněnou nutnost pozornosti a zhoršené orientace v textu.

Určitou alternativou je počítat překlad dle hodinové sazby, která možná nejlépe zohlední časově náročnější překlad. Nicméně je zde nutno připomenout, že o co bude dražší překlad přímo do www kódu, o to bude levnější práce webdesignera, který vyhotovený překlad v podstatě překopíruje na server do cizojazyčné verze.

A nejde jen o to, že dáte více peněz překladateli, jde také o to, že webdesigner nemusí zcela dobře umět cílový jazyk a nemusí text do webového kódu nakopírovat zcela přesně. Naopak překladatel (který se ve webovém kódu alespoň v základech vyzná) text vloží do webového kódu přesně a podle smyslu cílového jazyka.

Problémy při překladu www stránek

1. Potíže při překladu webu nastávají např. u slov nebo sousloví, která jsou zvýrazněna tučně nebo kurzívou. V původním jazyce se vyskytuje slovo jako podstatné jméno, ale v cílovém jazyce jej lze přeložit pouze jako sloveso (nebo by to znělo neohrabaně). Překladatel tak musí přesunout www kód právě na sloveso, které splňuje daný význam.

2. Stejný problém nastává například u hypertextových odkazů, u nichž opět dochází po překladu k záměně podstatného jména za sloveso.

3. Dalším problémem může vystat při rozdílné délce textů, kdy se nový přeložený text nevejde do tlačítek, do položek menu, do hlavičky „title“ apod. To však zjistí až webdesigner. Na základě přímé komunikace s překladatelem pak může dojít k obměnám a optimalizaci www stránek i pro cizojazyčnou verzi.

4. Může pak nastat ještě další problém, a to v rozvrhu či členění www stránek. Zahraniční návštěvníci mohou být zvyklí u své konkurence na jiné členění, než je tomu u nás v Čechách. Před překladem by tedy mohlo být dobré prostudovat www stránky zahraniční konkurence a pokusit se pochopit chování zahraničních návštěvníků, které může být v některých směrech odlišené.

Překlad www stránek v MS Word

Nyní jsme se celou dobu bavili o překladu www stránek přímo do webového kódu. Při překladu stránek však existuje ještě druhá možnost, která je nepoměrně jednodušší, má však své nevýhody. Stačí zkrátka překopírovat text, který má být přeložen, do MS Word a poslat jej překladateli. Překladateli tak odpadá náročnější práce s textem a nemusí ani nic vědět o nějakém kódování. Text tak, jak je, přeloží a pošle jej nazpět klientovi.

Odpadá tím také kalkulace, která by zahrnovala i rozsah tagů a překladatel počítá pouze to, co přeložil. Daná situace je výhodná zvláště u překladu neobjemných a jednoduchých internetových stránek. Klient takovou alternativu může také využít v případě, že vložení překladu do www kódu provádí vlastními silami a neprovádí jej externí webdesignerská firma, u nichž jsou sazby za hodinu mnohdy vyšší než u překladatelů.

Překlad ve webovém stylu

Překlady www stránek jsou zvláštní také svým stylem. Text na stránkách musí být dobře čtivý, musí být lákavý a musí něčím zaujmout.

1. Dnes vám každá poctivá webdesignerská firma, řekne, že návštěvník stránek se rozhoduje, zda na vašich www stránkách zůstat či nezůstat v několika málo sekundách. Text tzv. skenuje dle záchytných bodů, a ty ho buď zaujmou či nezaujmou. Text musí být výstižný a krátký, musí zvýrazňovat základní a podstatné informace a tyto informace musí servírovat tak, aby návštěvníka zaujal právě v prvních momentech.

Takováto atraktivnost musí platit i o každém překladu www stránek. Vaši anglickou verzi www stránek si přeci nebudujete dělat jen tak pro nic za nic. Chcete, aby byla stejně úspěšná jako ta česká. Překladatelská agentura by měla tyto požadavky znát a nabídnout vám konzultace různých vlastností vašeho textu na webu nebo dokonce měla umět zkoušet různé alternativy. To je tzv. optimalizace www stránek, v našem případě tedy optimalizace překladu internetových stránek.

2. Důležitá je také terminologická a stylová konzistence s konkurenčními www stránkami. Neznamená to, že byste museli od konkurence texty kopírovat. Naopak rozdíl oproti konkurenci je důležitá výhoda, nicméně musíte se přizpůsobit zahraničním klientům tak, jako to dělá konkurence v dané cizí zemi. Např. vyhledávací dotazy, postup při objednávce, roztřídění sortimentu, příp. oblíbené funkcionality, které české publikum neužívá atd.

3. Důležitou součástí www stránek jsou také překlady obchodních podmínek, případně překlad vzorových smluv. Musíte své podnikání přizpůsobit cizí zemi a jejímu právu.

Překladatelské agentury dnes standardně zabezpečují i právní překlady a mohou vám i v těchto důležitých otázkách poradit. AČ se to nezdá, doporučujeme velmi důrazně na tuto skutečnost nezapomenout. Zahraniční návštěvníci www stránek ještě více „v obraze“ a právní informace jsou pro ně samozřejmostí.

Korektura přímo na www stránkách

Jelikož budou vaše přeložené internetové stránky v cizí verzi jedinou „tváří“, která bude se zákazníky komunikovat, doporučujeme provést po překladu nezávaznou korekturu celého webu rodilým mluvčím daného jazyka. Korektura může probíhat přímo na vašich přeložených www stránkách po implementaci dané jazykové verze. Korektor bude procházet jednotlivé sekce a případné problémy může psát do zvláštního souboru, nebo může přímo online komunikovat s webdesignerem pomocí Skypu.

Doplňkové služby k www stránkám

Samotný překlad www stránek již dnes nestačí. Potřebujete zajistit spoustu věcí okolo, které se bez kvalitního překladu neobejdou a s nimiž vám může pomoci právě dobrý překladatel.

1. Reklama – dnes se jedná pravděpodobně již o základ všech www stránek. Každé stránky, které chtějí vydělávat, potřebují účinnou reklamu. S překladatelem tedy můžete konzultovat překlad při vytváření PPC reklam, bannerů nebo textových odkazů.

2. Klíčová slova – při vyhledávání jsou nesmírně podstatná. S překladatelem tedy můžete konzultovat výběr vhodných klíčových slov pro Vaše www stránky.

3. Kontakt se zahraničními klienty – je samozřejmé, že dnes každá firma, která vstupuje na zahraniční trh má k dispozici manažery, kteří perfektně ovládají cizí jazyk. Nicméně v některých případech může překladatelská agentura pomoci s překlady smluv, překlady dopisů, soudními překlady při kontaktu s úřady či s obchodními dokumenty pro daňová přiznání atd.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies